Ανάγκη στήριξης της Πολιτείας στο έργο της διαμόρφωσης μονάδας φροντίδας απόρων ηλικιωμένων εντός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στα Κολύμπια της Ρόδου

08 June 2021
Author :  

 

Του:

Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Υγείας

Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ:

«Ανάγκη στήριξης της Πολιτείας στο έργο της διαμόρφωσης μονάδας φροντίδας απόρων ηλικιωμένων εντός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στα Κολύμπια της Ρόδου»

Κυρία και κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ανάρτηση σε σελίδα του διαδικτύου, εκπρόσωποι του κοινωφελούς ιδρύματος «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη» επισκέφθηκαν τις αρμόδιες τοπικές Αρχές στα Κολύμπια της Ρόδου και ζήτησαν τη βοήθειά τους, σε επίπεδο παροχής τεχνικής υποστήριξης, προκειμένου το ως άνω ίδρυμα να μπορέσει να επιτελέσει έναν καταστατικό σκοπό του, δηλαδή, την διαμόρφωση πτέρυγας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κολυμπίων, σε μονάδα φροντίδας απόρων ηλικιωμένων. Συγκεκριμένα, ζήτησαν να αναλάβουν την δημοπράτηση του σχετικού έργου, την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού, την παραλαβή του, όταν αυτό ολοκληρωθεί και την παράδοση του εν λόγω έργου στο άνω ίδρυμα, που είναι ο φορέας χρηματοδότησης. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να στηρίξει και να αγκαλιάσει άπορους συνανθρώπους μας στην παραπάνω περιοχή, που έχουν ανάγκη από στήριξη και φροντίδα. Η σχετική μέριμνα, μέχρι σήμερα, καλυπτόταν, κυρίως, από ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας. Πολύ σύντομα, αν η σχετική ως άνω πρόταση ευοδωθεί, οι άποροι ηλικιωμένοι συνάνθρωποί μας στην εν λόγω περιοχή θα έχουν την δική τους στέγη και θα τυγχάνουν της φροντίδας που τους αξίζει.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να υποστηρίξετε την ανωτέρω πρωτοβουλία του κοινωφελούς ιδρύματος «Ιωάννης και Πάολα Νεστορίδη» και να την συνδράμετε, σε επίπεδο παροχής τεχνικής υποστήριξης, προκειμένου, το εν λόγω ίδρυμα να μπορέσει να επιτελέσει τον άνω αναφερόμενο καταστατικό σκοπό του, ώστε οι άποροι ηλικιωμένοι συνάνθρωποί μας περί την παραπάνω περιοχή να αποκτήσουν την δική τους στέγη και να τύχουν της φροντίδας που τους αξίζει;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη στήριξης της Πολιτείας στο έργο της διαμόρφωσης μονάδας φροντίδας απόρων ηλικιωμένων εντός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στα Κολύμπια της Ρόδου».

ΣΧΕΤ.: H με αρ. πρωτ. 5853/9-4-2021 Ερώτηση.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με το Π.Δ της 12-4-2019 (Β' 1632) εγκρίθηκε η σύσταση του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΟΛΑ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ» και κυρώθηκε ο οργανισμός του.

Το Ίδρυμα αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της συστατικής του πράξης, όπως αυτή ερμηνεύθηκε με την αριθμ. 120/2018 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά για την επωφελέστερη αξιοποίηση της καταληφθείσας από την διαθέτιδα περιουσίας, του ν. 4182/2013 (Α'185) όπως ισχύει και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση αυτού.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6086c3166c14a7113aa08cf8 στις 04/06/21 09:12

Σελίδα 1 από 3

1 παραλία Κολυμπίων), σε Μονάδα Φροντίδας απόρων ηλικιωμένων ανθρώπων.

2.   Η διαμόρφωση πτέρυγας στον υφιστάμενο στην πόλη της Ρόδου (οδός Χειμάρας αρ. 2), Οίκο Ευγηρίας Δωδεκανήσου «Χαραλάμπειο Γηροκομείο» προς επαύξηση των κλινών του, θα φέρουν δε αυτά (κτίριο και πτέρυγα) το όνομα του Ιδρύματος και

3.   Η διάθεση των κεφαλαίων του Ιδρύματος που τυχόν θα απομείνουν, μετά την ολοκλήρωση των σκοπών των παρ. 1 και 2 και μέχρι την εξάντλησή τους σε έργα συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων των παρ. 1 και 2 δομών και σε προμήθεια του αναγκαίου εκάστοτε λειτουργικού εξοπλισμού αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και τη λειτουργία του, την διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις.

Εξάλλου, με το άρθρο 45 του ν. 4182/2013 (Α'185) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 32 του ν. 4223/2013 (Α'287) ρυθμίζεται η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων ανοικοδόμησης, ανακαίνισης, επισκευής και συντήρησης ακινήτου εκ μέρους του εκτελεστή της διαθήκης.

Αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4182/2013, για την εποπτεία εκκαθάρισης κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών εποπτείας και διαχείρισης ιδρυμάτων, είναι ο Υπουργός Οικονομικών και ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες δια των οικείων Διευθύνσεων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

MARGARITA KOULAFETI 04.06.2021 10:10

 


                                                                                                                                                               

153 Views
AigaioTV
Login to post comments
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…